Программы   Загрузка Партнерство   О компании Контакты  
 
                    
  Карта Сайта   
   

Создаём Excel файл без OLE


const 
 CXlsBof: array[0..5] of Word = ($809, 8, 00, $10, 0, 0); 
 CXlsEof: array[0..1] of Word = ($0A, 00); 
 CXlsLabel: array[0..5] of Word = ($204, 0, 0, 0, 0, 0); 
 CXlsNumber: array[0..4] of Word = ($203, 14, 0, 0, 0); 
 CXlsRk: array[0..4] of Word = ($27E, 10, 0, 0, 0); 

procedure XlsBeginStream(XlsStream: TStream; const BuildNumber: Word); 
begin 
 CXlsBof[4] := BuildNumber; 
 XlsStream.WriteBuffer(CXlsBof, SizeOf(CXlsBof)); 
end; 

procedure XlsEndStream(XlsStream: TStream); 
begin 
 XlsStream.WriteBuffer(CXlsEof, SizeOf(CXlsEof)); 
end; 

procedure XlsWriteCellRk(XlsStream: TStream; const ACol, ARow: Word; 
 const AValue: Integer); 
var 
 V: Integer; 
begin 
 CXlsRk[2] := ARow; 
 CXlsRk[3] := ACol; 
 XlsStream.WriteBuffer(CXlsRk, SizeOf(CXlsRk)); 
 V := (AValue shl 2) or 2; 
 XlsStream.WriteBuffer(V, 4); 
end; 

procedure XlsWriteCellNumber(XlsStream: TStream; const ACol, ARow: Word; 
 const AValue: Double); 
begin 
 CXlsNumber[2] := ARow; 
 CXlsNumber[3] := ACol; 
 XlsStream.WriteBuffer(CXlsNumber, SizeOf(CXlsNumber)); 
 XlsStream.WriteBuffer(AValue, 8); 
end; 

procedure XlsWriteCellLabel(XlsStream: TStream; const ACol, ARow: Word; 
 const AValue: string); 
var 
 L: Word; 
begin 
 L := Length(AValue); 
 CXlsLabel[1] := 8 + L; 
 CXlsLabel[2] := ARow; 
 CXlsLabel[3] := ACol; 
 CXlsLabel[5] := L; 
 XlsStream.WriteBuffer(CXlsLabel, SizeOf(CXlsLabel)); 
 XlsStream.WriteBuffer(Pointer(AValue)^, L); 
end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 FStream: TFileStream; 
 I, J: Integer; 
begin 
 FStream := TFileStream.Create('c:\e.xls', fmCreate); 
 try 
  XlsBeginStream(FStream, 0); 
  for I := 0 to 99 do 
   for J := 0 to 99 do 
   begin 
    XlsWriteCellNumber(FStream, I, J, 34.34); 
    // XlsWriteCellRk(FStream, I, J, 3434); 
    // XlsWriteCellLabel(FStream, I, J, Format('Cell: %d,%d', [I, J])); 
   end; 
  XlsEndStream(FStream); 
 finally 
  FStream.Free; 
 end; 
end;

           
Программы  |  Загрузка  |  Партнерство  |  О компании  |  Контакты

Copyright © LSD Software 2006 - 2011